.

Hanteringen av föreningsbidrag granskad

Stadsrevisionen har granskat hanteringen av föreningsbidrag i Göteborgs Stad och kan konstatera att de granskade nämnderna till stor del har en tillfredsställande intern kontroll. Samtidigt finns det ett antal utvecklingsområden. Arbetet med bedömningarna kan bli mer transparent, medvetenheten om risker behöver öka och systematiken i egenkontrollen behöver utvecklas.

Systematik i egenkontrollen saknas

Tre nämnder har ingått i granskningen – idrotts- och föreningsnämnden, kulturnämnden och socialnämnden Centrum. Samtliga har till stor del väl utvecklade rutiner för att handlägga föreningsbidrag. Alla nämnder kan dock utveckla och systematisera sina egenkontroller.

– Nämnderna gör löpande egenkontroller för att säkerställa att de följer sina rutiner. Men avsaknaden av systematik medför en risk för att egenkontrollerna inte utförs i den omfattning som krävs, säger Sven R. Andersson, vice ordförande för stadsrevisionen.

Eftersom ingen sammanställning eller analys sker kan inte verksamheterna anpassa sina rutiner och kontrollmoment utifrån kontrollernas resultat. Det kan till exempel handla om att avveckla onödiga kontrollmoment eller att införa nya kontrollmoment för att motverka oegentligheter i särskilt sårbara bidragstyper och/eller delar av handläggningsprocessen.

Efterlyser större riskmedvetenhet och tydligare bedömningar

Samtliga nämnder har väl utvecklade rutiner för att förebygga jäv i handläggningen men de har kommit olika långt i arbetet med att motverka andra former av oegentligheter. Ingen av nämnderna har i sin samlade riskbild eller internkontrollplan för 2022 identifierat den bidragsgivande verksamheten som särskilt utsatt.

– Granskningen visar också att det inte alltid är tydligt utifrån vilka bedömningsgrunder eller prioriteringar föredelningen av bidrag sker. Detta gäller främst idrotts- och föreningsnämnden samt kulturnämnden, säger Sven.

För att bidragsgivningen ska kännetecknas av transparens och opartiskhet är det viktigt att det tydligt framgår för de sökande hur nämnden prioriterar mellan likvärdiga ansökningar.

Stadsrevisionen lämnar en rekommendation

Stadsrevisionens samlade bedömning är att nämnderna till stor del har säkerställt en tillfredsställande intern kontroll av hanteringen av föreningsbidrag. I granskningen är dock ett antal utvecklingsområden identifierade. Mot bakgrund av bedömningarna i rapporten lämnar stadsrevisionen följande rekommendation:

Stadsrevisionen rekommenderar idrotts- och föreningsnämnden, kulturnämnden och socialnämnden Centrum att utveckla och systematisera arbetet med egenkontroller i bidragsgivningen.

Relaterade artiklar

Back to top button
Close